Dukatsommerfugl · Scarce copper · Lycaena virgaureae

Dukatsommerfugl - hun

Dukatsommerfugl - hun, Skansebakken (Juli 2014)

Dukatsommerfugl

Dukatsommerfugl, Skansebakken (Juli 2014)

Dukatsommerfugl

Dukatsommerfugl, Skansebakken (Juli 2014)

Dukatsommerfugl - han

Dukatsommerfugl - han, Skansebakken (Juli 2011)

Dukatsommerfugl - han

Dukatsommerfugl - han, Addit Hede (Juli 2010)

Tilbage til oversigten