Sortstrubet bynkefugl · European stonechat · Saxicola rubicola
Sortstrubet bynkefugl - han

Sortstrubet bynkefugl - han, Vilslev Enge (Marts 2024)

Sortstrubet bynkefugl - han

Sortstrubet bynkefugl - han, Sjælsø (April 2023)

Sortstrubet bynkefugl - han

Sortstrubet bynkefugl - han, Sjælsø (April 2023)

Sortstrubet bynkefugl

Sortstrubet bynkefugl, Sjælsø (April 2023)

Sortstrubet bynkefugl

Sortstrubet bynkefugl, Melby Overdrev (August 2022)

Sortstrubet bynkefugl

Sortstrubet bynkefugl, Melby Overdrev (August 2012)

Tilbage til oversigten