Gul vipstjert · Western yellow wagtail · Motacilla flava
Gul vipstjert

Gul vipstjert, Keldsnor (September 2023)

Gul vipstjert - ungfugl

Gul vipstjert - ungfugl, Staunings Ø (August 2022)

Gul vipstjert - hun, Flatruet

Gul vipstjert - hun, Flatruet, Sverige (Juli 2022)

Nordisk gul vipstjert, Flatruet

Nordisk gul vipstjert, Flatruet, Sverige (Juli 2022)

Gul vipstjert

Gul vipstjert, Værneengene (Juni 2021)

Gul vipstjert

Gul vipstjert, Lejodde (Maj 2021)

Gul vipstjert, Bittermark

Gul vipstjert, Bittermark, Norge (Juni 2019)

Nordisk gul vipstjert, Bittermark

Nordisk gul vipstjert, Bittermark, Norge (Juni 2019)

Gul vipstjert

Gul vipstjert, Vilslev Enge (Marts 2017)

Gul vipstjert

Gul vipstjert, Vilslev Enge (Maj 2013)

Gul vipstjert

Gul vipstjert, Vilslev Enge (Marts 2013)

Tilbage til oversigten