Blå kærhøg · Hen harrier · Circus cyaneus
Blå kærhøg

Blå kærhøg, Vilslev Enge (Februar 2023)

Blå kærhøg - han

Blå kærhøg - han, Favrholm (Februar 2022)

Blå kærhøg - han

Blå kærhøg - han, Favrholm (Februar 2022)

Blå kærhøg - han

Blå kærhøg - han, Favrholm (Februar 2022)

Blå kærhøg

Blå kærhøg, Værneengene (Marts 2024)

Blå kærhøg

Blå kærhøg, Arresø (November 2023)

Blå kærhøg

Blå kærhøg, Arresø (November 2023)

Blå kærhøg

Blå kærhøg, Melby Overdrev (September 2023)

Blå kærhøg

Blå kærhøg, Melby Overdrev (September 2023)

Blå kærhøg - han

Blå kærhøg - han, Favrholm (Februar 2022)

Blå kærhøg - han

Blå kærhøg - han, Favrholm (Februar 2022)

Blå kærhøg - han

Blå kærhøg - han, Favrholm (Februar 2022)

Blå kærhøg - hun

Blå kærhøg - hun, Ulvshale (Januar 2017)

Blå kærhøg - hun

Blå kærhøg - hun, Ribe Enge (December 2011)

Tilbage til oversigten