Citronsommerfugl


Common Brimstone
· Gonepteryx rhamni


Citronsommerfugl  Common Brimstone  Gonepteryx rhamni

Ulvshale, Møn (August 2009)